Selecteer een pagina

algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden NagtegaalFoto

 

Algemene Voorwaarden februari 2018

NagtegaalFoto – Nes Ameland

BTW nummer – NL106371563B02

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen NagtegaalFoto (hierna: fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever).
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
 4. Fotograaf: NagtegaalFoto, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 9. Aw: Auteurswet 1912.

 

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 3. Aanbod

 1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een prijslijst op de website of een prijsopgave/offerte.
 2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.
 3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
 4. Fotograaf doet enkel een aanbod wanneer opdrachtgevers garanderen dat er geen andere professionele/beroepsfotografen werkzaam zullen zijn tijdens de uitvoering van de opdracht.
 5. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.
 3. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
 4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl en kwaliteit waarin fotograaf gebruikelijk werkt. Fotograaf maakt hierbij gebruik van haar artistieke vrijheid en maakt derhalve artistieke keuzes voor het vastleggen van de dag.
 2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 3. Fotograaf kan, gezien haar gebruikelijke stijl en werkwijze, niet garanderen dat alle aanwezigen op beeld worden vastgelegd.
 4. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder doch niet uitsluitend het weigeren of verwijderen van andere fotografen of videografen.
 5. Fotograaf kan de kwaliteit van fotografie niet garanderen, wanneer derden in de weg lopen of in beeld staan, waaronder doch niet uitsluitend in de situatie dat er derde fotografen of videografen aanwezig zijn.
 6. Enkel indien vooraf door opdrachtgever(s) gecommuniceerd, zal fotograaf, indien de tijd dit toelaat, groepsportretten maken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de samenstelling van de groepen en het tijdig aanwezig zijn van personen die op de foto vastgelegd moeten worden.
 7. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl en kwaliteit waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk geen nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving.
 8. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, waaronder doch niet uitsluitend verkrijgen van toestemming om op locatie te mogen fotograferen.
 9. Tenzij er sprake is van overmacht, zal fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf, waardoor fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf te zorgen.

 

Artikel 6. Album

 1. Albums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen, zonder inmenging door opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever mag binnen 14 dagen na levering van het eerste concept-ontwerp, zonder extra kosten, een maal wijzigingen laten aanbrengen. Opdrachtgever mag hierbij maximaal 10 wijzigingen laten aanbrengen, waarbij geen ingrijpende wijzigingen in de lay-out mogen plaatsvinden.
 3. Voor extra wijzigingen zal fotograaf extra kosten in rekening brengen, welke vooraf door fotograaf aan opdrachtgever zullen worden medegedeeld.
 4. Binnen 14 dagen nadat opdrachtgever wijzigingen heeft doorgegeven, levert fotograaf een nieuw conceptontwerp.
 5. Binnen 14 dagen na levering van het concept-ontwerp dient opdrachtgever akkoord te geven op het ontwerp, althans wijzigingen door te geven. Wanneer fotograaf binnen 14 dagen geen terugkoppeling heeft gekregen, althans geen inhoudelijke wijzigingsverzoeken heeft ontvangen, beschouwd fotograaf dit als akkoord op het ontwerp en zal fotograaf het Album laten drukken.
 6. Fotograaf laat het album niet eerder drukken dan de factuur met betrekking tot, onder meer, het album is voldaan.
 7. Na bestelling wordt het album ongeveer binnen 10 weken geleverd.
 8. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering per pakket post.

 

Artikel 7. Levering

 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Fotograaf levert de fotobestanden van de bruiloft ongeveer 8 weken na de trouwdatum. Fotograaf levert de online presentatie of fotobestanden van een fotoshoot binnen 4 weken tenzij anders overeengekomen.
 3. De fotograaf levert nimmer de bronbestanden en/of onbewerkte bestanden.
 4. De fotograaf beslist welke foto’s er nabewerkt en getoond worden in kleur of zwart wit en levert minimaal een selectie foto’s zoals is gekozen uit het tarievenpakket of anders is overeengekomen. Via de online presentatie kan de opdrachtgever een keuze maken uit de bewerkte foto’s.
 5. Vanaf het moment dat foto’s online beschikbaar zijn heeft opdrachtgever één maal de mogelijkheid om binnen 10 dagen aan te geven welke foto’s opdrachtgever wil ontvangen en/of wil bestellen.
 6. De online presentatie blijft 21 dagen beschikbaar. Deze periode kan tegen betaling worden verlengd.
 7. De digitale foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, online of op USB stick aan opdrachtgever geleverd.
 8. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

 

Artikel 8. Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een vergoeding voor het geleverde.
 3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie.
 5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 8 dagen na factuurdatum.
 3. De factuur met betrekking tot de aanbetaling van de opdracht, dient in elk geval voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht voldaan te zijn.
 4. De aanbetaling dient tevens ter definitieve reservering van de datum en vergoeding van de kosten en werkzaamheden in aanloop naar de opdracht op de afgesproken datum.
 5. Levering van foto’s, album of andere producten of bestanden geschiedt niet eerder dan de volledige betaling door opdrachtgever is voldaan.

 

Artikel 10. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf de aanbetaling voor de opdracht in rekening.
 5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten, waaronder doch niet uitsluitend het album. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
 6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
 7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

 

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.
 2. Klachten na de in lid 11.1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 12. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij fotograaf.
 3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Opdrachtgevers die tevens consument zijn, verkrijgen een licentie voor de publicatie van de foto’s op social media, mits onder naamsvermelding van fotograaf.
 6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan fotograaf voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf. Hieronder mede, doch niet uitsluitend begrepen bijsnijden van de werken of de werken omzetten van kleur naar zwart-wit, het toevoegen van tekst aan de foto.
 10. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
 11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 

Artikel 13. Portretrecht

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
 2. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade of ontbrekende foto’s wanneer blijkt dat op een locatie niet gefotografeerd mag of kan worden.
 3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
 4. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 16. Rechts- en forumkeuze

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.